Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Myśl narodowo-radykalna w Polsce okresu międzywojnia wbrew panującej dziś opinii była ogromnie zróżnicowana, a przy tym prawdziwie ideowo pluralistyczna i co ciekawe często sprzeczna sama w sobie. I tak wśród teoretyków, bądź co bądź secesjonistów endeckich, mieliśmy osoby opowiadające się za współpracą z narodowymi demokratami oraz jej zdecydowanych oponentów, monarchistów, ale i korporacjonistów, totalistów i demokratów nacjonalistycznych, zwolenników decentralistycznego, szerokiego samorządu i jego kontrolowanej przez władze państwowe wersji.

Dyskusje ustrojowe środowisk narodowo-radykalnych w głównej mierze rozwinęły się w latach 1933-1936 i o ile kwestie samorządu terytorialnego nie były w nich jakimś priorytetem, o tyle są one bardzo interesujące chociażby ze względu na panujące w nich spore sprzeczności i to nie tylko w odniesieniu do różnic wynikających z przynależności organizacyjnej poszczególnych autorów – działacze Obozu Narodowo-Radykalnego i Ruchu Narodowo-Radykalnego – ale także w ramach struktur tych konkretnych formacji.

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
SPRAWY WEWNĘTRZNE

Główne działania oraz zasady, jakimi chcemy się kierować w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego Państwa i porządku publicznego:
1. Konstytucyjna zasada dobra Ojczyzny priorytetem i wyznacznikiem wszelkich działań, przy wtórnym znaczeniu prawa zewnętrznego:
  • bardzo jasne i konsekwentne artykułowanie roli Polaków jako gospodarzy Polski,
  • wszelka współpraca międzynarodowa wskazana, o ile służy interesom Ojczyzny,
  • ewidencja ludności w oparciu o obywatelstwo, narodowość i wyznanie, co pozwoli wyjaśnić wszelkie wątpliwości w tych sprawach,
  • odejście od dopasowywania dowodów osobistych do obcych wzorców,
  • sprzedaż ziemi cudzoziemcom pod szczególnym nadzorem,
  • priorytet polskiej produkcji w dziedzinie uzbrojenia i wyposażenia funkcjonariuszy.

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna

Współczesny Nacjonalizm czerpie pełnymi garściami z dokonań ideowych narodowej demokracji. Ojciec – założyciel idei endeckiej, Roman Dmowski, był politykiem postępowym i nowoczesnym. Stworzył ponadczasowe założenia ideologiczne, które są ponadczasowe. Był przeciwnikiem dogmatyzowania pewnych założeń które doskonale sprawdzały się na początku ubiegłego wieku a współcześnie muszą ulec korekcie. Narodowa demokracja to nie zbiór gotowych recept tylko prąd ideowo – społeczno – polityczny. Tego prądu a nie recept chce się trzymać Współczesny Nacjonalizm. Nie rozumieją nas i krytykują ci, którzy promują recepty sprzed stu lat sprzeniewierzając się (niezamierzenie) prądowi Dmowskiego.

Jak pojmujemy system narodowo – demokratyczny? Otóż, uważam, iż jest to jedyny system polityczny który w pełni wyraża aspiracje i ambicje narodu. Jednocześnie jest to jedyny system polityczny który nakłada na naród pełną odpowiedzialność za swoje państwo. Dlatego, jako Współczesny Nacjonalista jestem zwolennikiem państwa w pełni zdecentralizowanego ale wszelkimi możliwymi środkami dbającego o integralność terytorialną. Państwo zdecentralizowane to takie w którym władza centralna odpowiada jedynie za obronność, politykę międzynarodową, politykę budżetu centralnego, nienaruszalność terytorialną, wymiar sprawiedliwości, szkolnictwo wyższe oraz system społeczno – polityczny. Wszelkie inne kompetencje w takim państwie należą do samorządów – od województwa, przez powiaty, gminy aż po konkretne miasta i wioski.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Zgodnie z zapowiedzią, rozpoczynamy prezentację propozycji programowych Ligi Polskich Rodzin przedstawionych na konferencji w Warszawie dnia 11 czerwca 2011 r. Teksty publikujemy w kolejności wygłaszanych referatów. Rozpoczynamy od prezentacji propozycji programu polityki zagranicznej przedstawionej przez prof. Macieja Giertycha.

POLITYKA ZAGRANICZNA

1) Eurosceptycyzm.
LPR protestowała przeciwko wejściu Polski do UE. Kojarzy się jako partia eurosceptyczna i to winniśmy podtrzymywać. Nie oznacza to, że proponujemy wyjście z Unii, skoro większość Polaków jest z obecności w Unii zadowolona. Oceniamy jednak, że Unia nie ma przyszłości i proponujemy, by przeciwdziałać dalszemu pogłębianiu integracji. Wyrażać to winniśmy w następujący sposób:
    a. sprzeciwiać się podatkom unijnym,
    b. nie wprowadzać euro w Polsce,
    c. uznawać nadrzędność decyzji naszego Trybunału Konstytucyjnego jako najwyższej władzy  sądowniczej w Polsce, ponad sądami międzynarodowymi,
    d. sprzeciwiać się ograniczaniu kompetencji rządów narodowych,
    e. blokować bezpośrednie relacje regionów z władzami Unii,
    f. opcja wyjścia z UE musi być obecna jako argument w targach o unijne ingerencje.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
Pojęcie „ochrony życia” jest bardzo szerokie. Dla większości „ochrona życia” zawęża się do prawnego zakazu aborcji i eutanazji. Dla mnie, jak i dla wielu myślących podobnie, pojęcie to dotyczy również sprzeciwu wobec wszelkich form uderzających w godność życia ludzkiego. Propagowanie obrony godności życia ludzkiego jest przejawem postawy pronarodowej. Życie każdego Polaka jest czymś bardzo cennym. Naród Polski jest organizmem składającym się z wielu milionów komórek. Tymi komórkami są pojedynczy Polacy, poczynający swoje życie w łonie matki, a kończący żywot w chwalebnej śmierci. Sprzeciwianie się temu jest działaniem przeciwko narodowi. Każdy kto chce mordować innych Polaków dla własnej wygody jest antypolskim szkodnikiem! Tak samo odnosi się to do innych krajów, ale skupię się na „polskim punkcie widzenia”. Sama „ochrona godności życia” to więcej niż piętnowanie aborcji i eutanazji. Warto pod to zagadnienie podciągnąć niemoralne aspekty zapłodnienia „in-vitro”, klonowania, oraz legalizacji dystrybucji narkotyków bądź środków niszczących życie.